สถิติการอบรม ประจำปีงบประมาณ  
   


สถิติการอบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
ประจำปี 2565

หลักสูตร จำนวนผู้อบรม
LINE Sticker Creators ก้าวสู่การเป็นนักสร้างไลน์สติ๊กเกอร์มืออาชีพ 42
การจัดทำสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book 59
การจัดทำหนังสือราชการด้วย Microsoft Word 38
การใช้งาน Google Classroom เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษา 18
การใช้งาน Microsoft Office Word สำหรับนักศึกษา 95
การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษา 10
การนำภาพถ่ายมาทำ Video Presentation 72
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการนำเสนองาน 79
การพัฒนา Web application เบื้องต้น 19
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS) 27
การสร้างแผนที่ความคิด Mind mapping creativity 24
การสร้างแฟนเพจ เว็บไซต์ธุรกิจบน Facebook 12
การสร้างแฟนเพจและเทคนิคการโฆษณาธุรกิจบน Facebook 26
การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Canva 13
การออกแบบ Infographic 29
ความรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาใหม่) 509
ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์) 103
เทคนิคการจัดการเอกสารด้วย Microsoft Word อย่างมีประสิทธิภาพ 121
เทคนิคการใช้งาน EXCEL สำหรับนักศึกษา 107
เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube 61
โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 160
สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 55
รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 1679