สถิติการอบรม ประจำปีงบประมาณ  
 


สถิติการอบรมบุคลากร (สายสนับสนุน) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
ประจำปี 2565

คณะ/หน่วยงาน จำนวนผู้อบรม
กองนโยบายและแผน 1
คณะครุศาสตร์ 2
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2
คณะพยาบาลศาสตร์ 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
คณะวิทยาศาสตร์ 1
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1
สำนักงานอธิการบดี 5
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1
รวมบุคลากรทั้งสิ้น 18