สถิติการอบรม ประจำปีงบประมาณ  
 


สถิติการอบรมนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะ/หน่วยงาน จำนวนผู้อบรม
คณะครุศาสตร์ 402
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 29
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 47
คณะพยาบาลศาสตร์ 9
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 555
คณะวิทยาการจัดการ 414
คณะวิทยาศาสตร์ 223
รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 1679