สถิติการอบรม ประจำปีการศึกษา  
 


สถิติการอบรมนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
ประจำปีการศึกษา 2565

คณะ/หน่วยงาน จำนวนผู้อบรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 43
พยาบาลศาสตร์ 9
เทคโนโลยีการเกษตร 11
วิทยาการจัดการ 230
ครุศาสตร์ 233
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 302
วิทยาศาสตร์ 105
รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 933