นักศึกษา/บุคลากรท่านใดไม่มีรายชื่อ กรุณาแจ้งที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์คอมพิวเตอร์

หลักสูตรการสร้างเว็บแอพลิเคชั่นเชิงฐานข้อมูลยุคใหม่ ด้วย PHP, Bootstrap และ MySQL
เริ่มอบรม 12 กรกฎาคม 2560 ถึง 14 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30-16.30 น. ห้องอบรม กาแล 4
พบจำนวน 11 รายการ

ที่ รหัสผู้เข้าร่วมอบรม ชื่อ- สกุล คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชา/ฝ่ายงาน
1
601199058002
  นางอารียา ชุ่มวงค์
 
 
2
601199058003
  นางอาภาภรณ์ บุญยงค์
 
 
3
601199058004
  นางพนิดา สถาพร
 
 
4
601199058005
  นายธีชวัน ศรีสุวรรณ
 
 
5
601199058006
  นายกฤติเดช จินดาภัทร์
 
 
6
601199058007
  นายอดิศักดิ์ ทานันท์
 
 
7
601199058008
  นางประณิตา ศรีสมุทร
 
 
8
601199058009
  นายศุภกิจ ศรีวรรณชัย
 
 
9
601199058010
  นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น
 
 
10
601199058011
  นายประนอม ไทยกรรณ์
 
 
11
601199058012
  นางสาวศุภิวรา วิสุทธิ์