นักศึกษา/บุคลากรท่านใดไม่มีรายชื่อ กรุณาแจ้งที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์คอมพิวเตอร์

หลักสูตรการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
เริ่มอบรม 15 กันยายน 2560 ถึง 15 กันยายน 2560  เวลา 08.30-16.30 น. ห้องอบรม eLearning
พบจำนวน 31 รายการ

ที่ รหัสผู้เข้าร่วมอบรม ชื่อ- สกุล คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชา/ฝ่ายงาน
1
601203024001
  นางสาวศิริมาศ ปิงอินถา
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 สำนักปลัดฯ
2
601203024002
  นายศรชัย นามวงศ์
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 สำนักปลัดฯ
3
601203024003
  นายวรัญญู รักสัตย์
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 สำนักปลัดฯ
4
601203024004
  นางวีรวรรณ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 กองคลัง
5
601203024005
  นายเอกพจน์ กันธินา
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 กองคลัง
6
601203024006
  นายวิวัฒน์ พึ่งสุข
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 กองช่าง
7
601203024007
  นายอุทัย ใจนวล
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 กองช่าง
8
601203024008
  นายปิติพงษ์ ดวงใย
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 กองช่าง
9
601203024009
  ว่าที่ ร.ต.ปราชญสยาม วงศาโรจน์
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 กองสวัสดิการสังคม
10
601203024010
  นางพัชรินทร์ วงค์ชมภู
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 กองสวัสดิการสังคม
11
601203024011
  นายเจตริน ศรีทินนท์
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 กองสวัสดิการสังคม
12
601203024012
  นางสาวพิชญาดา เขียวเลางาม
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 กองสวัสดิการสังคม
13
601203024013
  นายศุภโชติ ป้อมบ้านต้า
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 กองสาธารณสุขฯ
14
601203024014
  นายกฤตกร ทองทิพย์
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 กองสาธารณสุขฯ
15
601203024015
  นายณัฐพงษ์ ตุ้ยเต็มวงศ์
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 กองสาธารณสุขฯ
16
601203024016
  นายชยางกูร น้อยปลูก
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 กองสาธารณสุขฯ
17
601203024017
  นางสกาวเดือน เกตุแก้ว
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 กองวิชาการและแผนงาน
18
601203024018
  นางนารีนาถ กันหาเวียง
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 กองวิชาการและแผนงาน
19
601203024019
  นายมณฑล ภู่ทอง
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 กองวิชาการและแผนงาน
20
601203024020
  นายณัฐวุฒิ ฟูชื่น
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 กองวิชาการและแผนงาน
21
601203024021
  นางสาวรัตติกรณ์ สุทธการ
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 กองวิชาการและแผนงาน
22
601203024022
  นางสาวปาลิกา ประเสริฐ
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 กองการศึกษา
23
601203024023
  นางสาวปริยากร เชื้ออินสูง
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 กองการศึกษา
24
601203024024
  นางสาวจิรารัตน์ มณียศ
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 กองการศึกษา
25
601203024025
  นางปนัดดา วงค์ชมภู
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 หน่วยตรวจสอบภายใน
26
601203024026
  นางสาวกรรณิการ์ แก้วร่วมวงศ์
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 คณะทำงาน
27
601203024027
  นางสาวอรพิน วรรณสุวงค์
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 คณะทำงาน
28
601203024028
  นางสาวมะลิวัลย์ แก้วบุญปัน
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 คณะทำงาน
29
601203024029
  นายเกรียงชัย ใจเป็งบุตร
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 คณะทำงาน
30
601203024030
  นายปัณณธร ติ๊บปะละ
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 พนักงาน
31
601203024031
  นางสาวจันทร์เพ็ญ ปัญโญนันท์
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 พนักงาน