นักศึกษา/บุคลากรท่านใดไม่มีรายชื่อ กรุณาแจ้งที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์คอมพิวเตอร์

หลักสูตรการสร้าง Website นำเสนองานอย่างง่ายด้วย Microsoft Sway และการใช้งาน Office 365
เริ่มอบรม 23 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 08.30-16.30 น. ห้องอบรม eLearning
พบจำนวน 43 รายการ

ที่ รหัสผู้เข้าร่วมอบรม ชื่อ- สกุล คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชา/ฝ่ายงาน
1
601094046001
  นางสาวนันทวิกา สุทธิพันธ์
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2
601094046003
  นางชะเอม โชครุ่งอิสรานุกูล
 บมจ.ทีโอที
 บมจ.ทีโอที
3
601094046005
  นางยุวธิดา แสนศรีมล
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
4
601094046006
  นางกุลญาดา แก้วอ่อน
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
5
601094046007
  นางสาวภาษิตา ตั้งวงศาศิริวัฒน์
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
6
601094046008
  นายฐปภพ เจริญ
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลําปาง
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลําปาง
7
601094046009
  นายณัฐพงค์ ปัญญา
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
8
601094046010
  นายจักรฤษ ชัยวงศ์
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
9
601094046011
  นายสัมพันธ์ เงินเย็น
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
10
601094046012
  นายอาทิตย์ สมร่าง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
11
601094046013
  นายภานุพงศ์ ภิโลคำ
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
12
601094046014
  นายภาสกร แก้วมา
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
13
601094046015
  นายอรรถพล ยาปัน
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
14
601094046016
  นายชุติพนธ์ ฝั้นเฝือ
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
15
601094046017
  นายพิเชษฐ์ ปันวารินทร์
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
16
601094046018
  นางสาวอรกมล สุวรรณประเทศ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
17
601094046021
  นางสุธาวัลย์ ปิติจะ
 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง
 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง
18
601094046022
  นางวรรณวิมล จันทร์ตา
 อบอ.ลำปาง
 อบอ.ลำปาง
19
601094046023
  นายชัยเวชร์ สมมี
 อบอ.ลำปาง
 อบอ.ลำปาง
20
601094046024
  นางสาววรารัตน์ ปกติ
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลําปาง
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลําปาง
21
601094046025
  นายณภัทร จิณานุกูล
 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
22
601094046026
  นายเจนวิทย์ หลวงใหญ่
 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
23
601094046028
  นายธนวรกฤต โอฬารธนพร
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24
601094046029
  นางกวินเพชร อินทร์แฝง
 โรงเรียนประชาราชวิทยา
 โรงเรียนประชาราชวิทยา
25
601094046030
  นางปาณิศรา อินทรปัญญา
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)
26
601094046031
  นางสาวอรชร หงษ์ยี่สิบหก
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)
27
601094046032
  นายประุสาน สมุทรเวต
 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด
 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด
28
601094046033
  นางกิ่งดาว ปัดเป่า
 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
29
601094046034
  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร
 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
30
601094046035
  นางสาววิภาวรรณ ภูครองทอง
 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
31
601094046037
  นายทศพล สูตรเลข
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
32
601094046038
  นางสาวสายทอง อินถาสาร
 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
33
601094046039
  นางสาวสุวรา แก้วปลั่ง
 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
34
601094046043
  นางสาวสุพัชชา สุวรรณจันทร์
 วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 วิทยาลัยการอาชีพเถิน
35
601094046044
  นางสาวอริศรา ขัดทาน
 วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 วิทยาลัยการอาชีพเถิน
36
601094046045
  นายจตุพล นิวันติ
 วิทยาลัยพยาบาลลําปาง
 วิทยาลัยพยาบาลลําปาง
37
601094046046
  นายสุทธเกียรติ์ อินจันทร์
 บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด
 บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด
38
601094046048
  นายวีระชัย แก้วดี
 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
39
601094046050
  นายทวีศักดิ์ ยะสืบ
 
 
40
601094046051
  นางสาวเสาวณีย์ ไกวัลวนิช
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
41
601094046052
  นางสาวขนิษฐา อินหา
 
 
42
601094046053
  นายธีรภาพ หมื่นขันสี
 บริษัท ปตท.จำกัด
 บริษัท ปตท.จำกัด
43
601094046054
  นางวรินทร์ภัค ทาปลูก
 โรงพยาบาลลำปาง
 โรงพยาบาลลำปาง