นักศึกษา/บุคลากรท่านใดไม่มีรายชื่อ กรุณาแจ้งที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์คอมพิวเตอร์

หลักสูตรเทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เริ่มอบรม 23 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 08.30-16.30 น. ห้องอบรม กาแล 5
พบจำนวน 41 รายการ

ที่ รหัสผู้เข้าร่วมอบรม ชื่อ- สกุล คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชา/ฝ่ายงาน
1
601095047002
  นางสาวกาญจนา ปัญญาเครือ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
2
601095047003
  นางลาวัลย์ ศรีเดช
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สำนักงานคณบดี
3
601095047004
  นางสาวกมลชนก ถาแก้ว
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สำนักงานคณะบดี
4
601095047005
  นางบุญศรี ศรีแปงวงศ์
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
5
601095047006
  นายชัยสิทธิ์ ตั้งการ
 โรงเรียนกีฬาลำปาง
 โรงเรียนกีฬาลำปาง
6
601095047007
  นางจันทร์สุดา ตั้งการ
 โรงเรียนกีฬาลำปาง
 โรงเรียนกีฬาลำปาง
7
601095047008
  นางธนพร พิชัยเจริญ
 โรงเรียนกีฬาลำปาง
 โรงเรียนกีฬาลำปาง
8
601095047009
  นายฐิชภูมิ ขันอาสา
 โรงเรียนกีฬาลำปาง
 โรงเรียนกีฬาลำปาง
9
601095047010
  นางสาววิภาวดี ไทยใหม่
 โรงเรียนกีฬาลำปาง
 โรงเรียนกีฬาลำปาง
10
601095047011
  นางนงค์รัตน์ อุไรสาย
 โรงเรียนกีฬาลำปาง
 โรงเรียนกีฬาลำปาง
11
601095047012
  นางสุทิดา หมูคำ
 โรงเรียนกีฬาลำปาง
 โรงเรียนกีฬาลำปาง
12
601095047013
  นางณัฐิรา พิจอมบุตร
 โรงเรียนกีฬาลำปาง
 โรงเรียนกีฬาลำปาง
13
601095047014
  นางโชติกา ใจเฉียบ
 สพป ลำปาง เขต3
 สพป ลำปาง เขต3
14
601095047015
  นางสาวรัชต กาวีอ้าย
 โรงเรียนบ้านแม่ตา
 โรงเรียนบ้านแม่ตา
15
601095047017
  นางสาวจิรปรียา บุญสูง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
16
601095047018
  นางสาวธนาพร ธนะสาร
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
17
601095047019
  นางสาววิไลลักษณ์ ศรีทา
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
18
601095047020
  นางวิมลรัตน์ หน่องาม
 คณะครุศาสตร์
 คณะครุศาสตร์
19
601095047021
  นางปิ่นอนงค์หน่องาม
 คณะครุศาสตร์
 คณะครุศาสตร์
20
601095047022
  นางสาวอนัญญา อินต๊ะขัน
 สภาคณาจารย์และข้าราชการ
 สภาคณาจารย์และข้าราชการ
21
601095047023
  นายชัชวาลย์ เสมอวงค์ติ๊บ
 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
22
601095047024
  นางสาวสัตตบงกช สิงห์คำ
 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัดบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
23
601095047028
  นายภานุพงศ์ ภิโลคำ
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
24
601095047029
  นายจิราวัฒน์ หาญรัตนการ
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
25
601095047030
  นายณัฐดนัย สุวรรณศร
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
26
601095047031
  นายอานันต์ กุลทรา
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
27
601095047032
  นายวรวุฒิ ก๋าปิยะบุตร
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
28
601095047033
  นายอำพล ทาทะวงศ์
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
29
601095047034
  นายพงศกร สุรินทร์
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
30
601095047037
  นางสาวอรุณรัตน์ คำสม
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลําปาง
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลําปาง
31
601095047038
  นายธนพัฒน์ ชนณวงษ์
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1
32
601095047040
  นางเจมขวัญ ศรียอด
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
33
601095047041
  นางกชพรรณ เขมเกื้อกูล
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
34
601095047042
  นางสาวศิริรัตน์ สวนสี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
35
601095047043
  นางสาวพวงรัตน์ คมคง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
36
601095047044
  นางกวินเพชร อินทร์แฝง
 โรงเรียนประชาราชวิทยา
 โรงเรียนประชาราชวิทยา
37
601095047045
  นางพัชรินทร์ เรือนเงิน
 โรงเรียนประชาราชวิทยา
 โรงเรียนประชาราชวิทยา
38
601095047049
  นายธนากร คำปิง
 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด
 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด
39
601095047051
  นางสาวกุลนารี วงศ์หมึก
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลําปาง
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลําปาง
40
601095047052
  นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน
 สถาบันวิจัยและพัฒนา
 สถาบันวิจัยและพัฒนา
41
601095047053
  นางสาวสารภี อนันตาร