นักศึกษา/บุคลากรท่านใดไม่มีรายชื่อ กรุณาแจ้งที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์คอมพิวเตอร์

หลักสูตรการเรียนรู้ยุคดิจิทัลกับ Education 4.0
เริ่มอบรม 23 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 08.30-16.30 น. ห้องอบรม ห้องประชุมสลุงคำ
พบจำนวน 126 รายการ

ที่ รหัสผู้เข้าร่วมอบรม ชื่อ- สกุล คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชา/ฝ่ายงาน
1
601097048005
  นายกรวิชญ์ จาตา
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
2
601097048006
  นายกิตติพงษ์ ตันกาบ
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
3
601097048007
  นายกิตติพัฒน์ ศิริรัตนชัยกุล
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
4
601097048009
  นางสาวเกศรินทร์ ศิริราช
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
5
601097048010
  นายไกรภพ กาเป็ง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
6
601097048012
  นายคุณานนต์ จำปาหอม
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
7
601097048013
  นายคุณากร ตูหม่อง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
8
601097048015
  นายจักรพรรดิ์ อินหลวง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
9
601097048016
  นายจาตุรงค์ โยธา
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
10
601097048017
  นายจิรยุทธ ดอกมาลา
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
11
601097048018
  นายจิราวุธ วงศ์จันต๊ะ
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
12
601097048019
  นายชินกร จันทะกาว
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
13
601097048020
  นายไชยพศ คิดว่อง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
14
601097048021
  นายณัฐชนน กาวิละ
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
15
601097048022
  นายณัฐพงษ์ บุญแสวง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
16
601097048023
  นายณัฐพล เบทูกู่
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
17
601097048025
  นายณัฐวุฒิ วงค์ไชย
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
18
601097048026
  นายดิเรก คำทุม
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
19
601097048027
  นายไตรภพ สิริวีระนันท์
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
20
601097048028
  นายธนดล หน่อแก้ว
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
21
601097048029
  นายธนศักดิ์ วังไชย
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
22
601097048030
  นายธนัญชา ใจดี
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
23
601097048031
  นายธราดล ลืมหลง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
24
601097048033
  นายนัฐวัฒน์ แก้วศรี
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
25
601097048035
  นางสาวพัชชาพร ชูรส
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
26
601097048037
  นางสาวจุฑามาศ รุ่งสว่าง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
27
601097048038
  นางสาวรินธิชา สว่างไพบูลย์
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
28
601097048039
  นางสาวศิรินันท์ ชัยวุฒิ
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
29
601097048040
  นายนันทวัฒ สภูยศ
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
30
601097048043
  นายปฎิภาณ แสนท้าว
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
31
601097048044
  นายพงศกร ขงทอง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
32
601097048045
  นายพลกฤต คำสว่าง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
33
601097048047
  นายพัชระ ประเทิง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
34
601097048048
  นายพัฒนา กองบุญ
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
35
601097048049
  นายภัคธร เป็นวงศ์
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
36
601097048050
  นายภานุพล ศิริรัตนชัยกุล
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
37
601097048051
  นายภานุพงศ์ สำเนียงเย็น
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
38
601097048053
  นายภูวดล แก้วยศ
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
39
601097048054
  นายราชันย์ สมณะศักดิ์
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
40
601097048055
  นายวิชัย ไผ่กุลอนุรักษ์
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
41
601097048056
  นายวีรภัทร ยอดทาฟู
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
42
601097048057
  นายวีระพล แกยี่
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
43
601097048058
  นายศักดิ์ชัย ขันเมือง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
44
601097048059
  นายศิริพงค์ สุทธิไส
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
45
601097048060
  นายศุภกิจ แสนสมศักดิ์
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
46
601097048061
  นายสรวิชญ์ ไชยมงคล
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
47
601097048064
  นายเสกสุกฤษฏิ์ กันธรรม
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
48
601097048067
  นายอริญชัย จันต๊ะมา
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
49
601097048069
  นางสาวธนัญชนก ติ๊บปะละวงศ์
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
50
601097048071
  นางสาวอภิญญา อินหลี
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
51
601097048073
  นางสาวฐิติพร บุญมา
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
52
601097048075
  นายภูริช เกษม
 โรงเรียนห้วยมะเกลือ
 โรงเรียนห้วยมะเกลือ
53
601097048080
  นายพงศกร บัวแดง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
54
601097048081
  นายอรรถพงษ์ ปัญญา
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
55
601097048082
  นายภานุวัฒน์ แมตหก
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
56
601097048083
  นายเจษฎา ดอกแก้ว
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
57
601097048084
  นายกฤษณะ บรรจง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
58
601097048085
  นายโยธิน ไชยลังกา
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
59
601097048086
  นายสุทัศน์ ปานประยูร
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
60
601097048087
  นายวรากร เป็งงำเมือง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
61
601097048088
  นายธวัชชัย ยวนใจ
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
62
601097048089
  นายวิตติธัช ใจจันทา
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
63
601097048090
  นายวิทวัส อุดดีวงค์
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
64
601097048091
  นายพงศกร ตัณฑสุริยะ
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
65
601097048092
  นายจิรพงศ์ ทาต่อมวงศ์
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
66
601097048093
  นายเกียรติศักดิ์ ตะยะพงค์
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
67
601097048094
  นายประพันธ์ หมูแก้งเครือ
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
68
601097048095
  นายภานุพงษ์ ประทุมพงษ์
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
69
601097048096
  นายยุทธศิลป์ ศิริวงศ์
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
70
601097048097
  นายวันชนะ ปันกาศ
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
71
601097048098
  นายศราวุฒิ วาชัย
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
72
601097048099
  นายอภิสิทธิ์ ศรีบัวบาน
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลําปาง
73
601097048100
  นางเกสร ศรีสวย
 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
74
601097048101
  นางพิรญาณ์ ทีโม
 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
75
601097048102
  นางสาวปรียาภรณ์ ฤทธิ์จิตเพียร
 อบอ.ลำปาง
 อบอ.ลำปาง
76
601097048103
  นายสิชเชษฐ์ ซื่อตรง
 อบอ.ลำปาง
 อบอ.ลำปาง
77
601097048104
  นางสาวณัฐชยา ลำยอุปราช
 อบอ.ลำปาง
 อบอ.ลำปาง
78
601097048105
  นางสุมิตรา ศรีสมบูรณ์
 ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง
 ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง
79
601097048106
  นายคชาวุฒิ ศรีสะอาด
 ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง
 ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง
80
601097048107
  นางนันทนา อุ้มหอบ
 ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง
 ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง
81
601097048108
  นายพีรพัฒน์ เทพสาย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
82
601097048109
  นายนรากุล ดวงศรี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
83
601097048110
  นายนิตินัย ทามัน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
84
601097048122
  นางสาวสายทอง อินถาสาร
 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
85
601097048123
  นางมณีรัตน์ ภิญโญ
 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
86
601097048124
  นางสาวศิรินุช ใจศีลธรรม
 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
87
601097048125
  นางสาวพิชญรัศมี ยุพานิช
 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
88
601097048126
  นายกู้เกียรติ ตั้งพระกิตติคุณ
 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
89
601097048127
  นางสาวธัญญธร อินสุ
 โรงเรียนแม่ทะวิทยา
 โรงเรียนแม่ทะวิทยา
90
601097048128
  นางสาวรัตนา ทัดทาน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
91
601097048129
  นางสาวอนัญญา อินต๊ะขัน
 สมาคมคณาจารย์
 สมาคมคณาจารย์
92
601097048130
  นางธัญญารัตน์ วงศ์แก้ว
 วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 วิทยาลัยการอาชีพเถิน
93
601097048131
  นางสนธยา ชูบาล
 วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 วิทยาลัยการอาชีพเถิน
94
601097048132
  นางสาวปวีณา แสนบัวบาน
 วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 วิทยาลัยการอาชีพเถิน
95
601097048133
  ผศ.ศิริมา เอมวรุช
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
96
601097048134
  นายแวฮีเลียส บินโชดาโอ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
97
601097048135
  นายอนุพงษ์ ใจหมอก
 Soarthai
 Soarthai
98
601097048136
  นายจำนง ทองคำดี
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
99
601097048137
  นางสาวธนาภรณ์ คุณธรรม
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
100
601097048138
  นางสาวกัญญาภัค สวัสดี
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
101
601097048139
  นางสาวจงกลณี ครุฑทอง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
102
601097048140
  นางสุรีย์พร หอมแก่นจันทร์
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
103
601097048141
  นางศิริขวัญ ใจยาบุตร
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
104
601097048142
  นายสิทธิรัตน์ ทิตย์สุข
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
105
601097048143
  ว่าที่ร.ต.สุกิจ ขัดมอนโบ
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
106
601097048144
  นางพัทราพร วงค์ปินจันทร์
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
107
601097048145
  นางสาวศุสิมา ปฎิมาพรเทพ
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
108
601097048146
  นางสาวเกศินี คงชะนะ
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
109
601097048147
  นายไวศชัย ไชยหมี
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
110
601097048148
  นายกรรชัย ชุ่มเช็ง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
111
601097048149
  นายศาสตรา ขัดเชียงแสน
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
112
601097048150
  นายธรรมนูญ แสนหลวง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
113
601097048151
  นายนพดล ตั้งถิ่น
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
114
601097048152
  นายปฎิภาน ปินใจกูล
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
115
601097048153
  นายณัฐพงษ์ สิงห์ปรีชา่
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
116
601097048154
  นายเนติกร ปันด๊ะ
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
117
601097048155
  นายอัทฌ์ ธรรมธิกูล
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
118
601097048156
  นายธนากร ทิพย์บุญเรือง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
119
601097048157
  นายชาตรี ล้านตันทา
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
120
601097048158
  นายกฤษณะ จะมัง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
121
601097048159
  นายณัฐพล เหล่าไชย
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
122
601097048160
  นายเบญจรงค์ เชียงมูล
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
123
601097048161
  นายสัญชัย ศรีสูงเนิน
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
124
601097048162
  นายพิพัฒน์พันธ์ มียันต์
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
125
601097048163
  นายวชิรวันท์ เชิงสอน
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
126
601097048164
  นายพุฒิพงศ์ วงศ์อ้าย
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง