นักศึกษา/บุคลากรท่านใดไม่มีรายชื่อ กรุณาแจ้งที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์คอมพิวเตอร์

หลักสูตรเริ่ม Start up ยุคดิจิทัลอย่างไร..ใน ปีระกา
เริ่มอบรม 24 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 08.30-16.30 น. ห้องอบรม ห้องประชุมสลุงคำ
พบจำนวน 119 รายการ

ที่ รหัสผู้เข้าร่วมอบรม ชื่อ- สกุล คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชา/ฝ่ายงาน
1
601098049002
  นางสุธาวัลย์ ปิติจะ
 โรงเรียนกีฬาลำปาง
 โรงเรียนกีฬาลำปาง
2
601098049003
  นางชะเอม โชครุ่งอิสรานุกูล
 บมจ.ทีโอที
 บมจ.ทีโอที
3
601098049011
  นางสาวกมลรัตน์ ไวที
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
4
601098049013
  นางสาวชนกพร สุยะลังกา
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
5
601098049014
  นางสาวชลธิชา ปาอิน
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
6
601098049015
  นางสาวชลิตา เชื้อเขียว
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
7
601098049016
  นางสาวณฐพร คำเมือง
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
8
601098049017
  นางสาวณฐา ศักดาจารุภัทร
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
9
601098049018
  นายณรงกรณ์ กันยอง
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
10
601098049019
  นางสาวนิภาพร สมณะ
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
11
601098049020
  นางสาวนิลุบล สุรีวงค์
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
12
601098049021
  นางสาวนุชาตา ทาทาน
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
13
601098049022
  นางสาวปพิชญา ฑีฆาวงค์
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
14
601098049024
  นางสาวพิมพ์ชนก พอพรวน
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
15
601098049025
  นางสาวมัลลิกา ไพบูลย์
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
16
601098049026
  นางสาวรสสุคนธ์ ตาปิก
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
17
601098049027
  นางสาวรัชฎาภรณ์ ทีสม
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
18
601098049030
  นายวีรายุทธ อินละปะ
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
19
601098049031
  นางสาวศิริยากร คำมูลรัตน์
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
20
601098049033
  นางสาวสร้อยประภา มูลคำ
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
21
601098049034
  นางสาวสารภี มณีวงศ์
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
22
601098049035
  นางสาวหทัยรัตน์ แว่นแก้ว
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
23
601098049036
  นางสาวเหม่ย น่า เฉิน
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
24
601098049037
  นางสาวอรวรรณ ทำอินแก้ว
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
25
601098049039
  นายพีระพล มูลแก้ว
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
26
601098049042
  นางสาวมนัสนันท์ เถาว์จันทร์วงศ์
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
27
601098049043
  นางสาวเสาวรส ขัดผาบ
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
28
601098049046
  นางสาวกชกร จันทร์หนองหว้า
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ
29
601098049047
  นายกล้าณรงค์ ปัญญากูล
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ
30
601098049048
  นายเกื้อกูล อุดก้อน
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ
31
601098049049
  นางสาวจุฑาทิพย์ สุปินะ
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ
32
601098049051
  นางสาวฉัตราพร ดีศรี
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ
33
601098049052
  นางสาวชไมพร จันต๊ะสุข
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ
34
601098049054
  นางสาวชาลินี เขื่อนหก
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ
35
601098049055
  นางสาวฐิตินันท์ ดรกันหา
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ
36
601098049056
  นางสาวณัฐทิชา เสาร์คำ
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ
37
601098049057
  นายณัฐสิทธิ์ สุคำอ้าย
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ
38
601098049058
  นางสาวดวงกมล ใจซาว
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ
39
601098049059
  นางสาวดวงกมล ฟูเครือ
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ
40
601098049060
  นางสาวทิพปภา พรมธาดา
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ
41
601098049062
  นางสาวนภัสวรรณ วงษ์สุวรรณ์
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ
42
601098049064
  นางสาวนิรมล ตอบเก่ง
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ
43
601098049066
  นางสาวปนัฏฐา สอนทิพย์
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ
44
601098049067
  นายพงษ์สุธร ปอสี
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ
45
601098049068
  นางสาวพรนิภา ทาวี
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ
46
601098049069
  นางสาวไพรวรรณ นายตอ
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ
47
601098049070
  นางสาวภัคจิรา สิทธิทอง
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ
48
601098049071
  นางสาวรัตนพร ใฝ่สมบูรณ์
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ
49
601098049072
  นางสาวศรีอนงค์ พรมวัง
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ
50
601098049073
  นางสาวสุธินี ตั๋นเมือง
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ
51
601098049075
  นางสาวอนัญญา สิทธิจู
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ
52
601098049076
  นางสาวอรทัย ถาแก้ว
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ
53
601098049077
  นายชีวพัฒน์ อาจการ
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ
54
601098049078
  นายณัฐพงค์ รัตนะพรม
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ
55
601098049079
  นางสาวณัฐชา ปัญญาชัย
 อบอ.ลำปาง
 อบอ.ลำปาง
56
601098049083
  นางสาวยุพิน ถาน้อย
 เทศบาลตำบลเสริมงาม
 เทศบาลตำบลเสริมงาม
57
601098049084
  นางสาวเขมิกา สุปิน
 เทศบาลตำบลเสริมงาม
 เทศบาลตำบลเสริมงาม
58
601098049085
  นางสาวชนิตา จันทร์จำรัส
 เทศบาลตำบลเสริมงาม
 เทศบาลตำบลเสริมงาม
59
601098049086
  นางสาวแสงหล้า ชะเอ
 เทศบาลตำบลเสริมงาม
 เทศบาลตำบลเสริมงาม
60
601098049087
  นางสาวกัลยา เทพแก้ว
 เทศบาลตำบลเสริมงาม
 เทศบาลตำบลเสริมงาม
61
601098049088
  นางสาวดวงใจ ปาละจะเร
 เทศบาลตำบลเสริมงาม
 เทศบาลตำบลเสริมงาม
62
601098049089
  นางวารุณี มุลิลา
 เทศบาลตำบลเสริมงาม
 เทศบาลตำบลเสริมงาม
63
601098049091
  นางสุมิตรา ศรีสมบูรณ์
 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
64
601098049092
  นายคชาวุฒิ ศรีสะอาด
 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
65
601098049093
  นางนันทนา อุ้มหอบ
 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
66
601098049095
  นางสาวกัญญาทิพย์ ธรรมเมือง
 วิทยาการจัดการ
 วิทยาการจัดการ
67
601098049096
  นายสุภัทรชัย เตชะชัย
 คณะวิทยาศาสตร์
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
68
601098049097
  นายอนุพงษ์ ใจหงอก
 คณะวิทยาศาสตร์
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
69
601098049098
  นายประสิทธิ์ชัย จำหงษ์
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
70
601098049099
  นายสมิทธ สารนันชัย
 วิทยาการจัดการ
 วิทยาการจัดการ
71
601098049100
  นายจักรกฤษณ์ พิทาดัง
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
72
601098049101
  นายนภนท์ ปองปวง
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
73
601098049102
  นายปวิศ สระสา
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
74
601098049103
  นายสุริยา จามน้องพรหม
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
75
601098049104
  นายจิรายุ แสงเรือง
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
76
601098049105
  นางสาวสมัย ปาละราบ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
77
601098049106
  นายศราวุธ ปู่คำ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
78
601098049107
  นางสาวปาริชาต แก้ววงศ์วาร
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
79
601098049108
  นางสาวณัฐธิดา ต๊ะคิงษา
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
80
601098049109
  นางสาวแสงเทียน ธรรมวงค์
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
81
601098049110
  นางสาวนิติยา วงศ์วาท
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
82
601098049111
  นางสาวพรพิมล คำสี
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
83
601098049112
  นางสาวปิยะธิดา
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
84
601098049113
  นางสาวเจษสุดา ก๋าต๊ะ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
85
601098049114
  นางสาวธนัชยา นรขันต์
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
86
601098049115
  นางสาวนิลดา จันทนากร
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
87
601098049116
  นายศุภกานต์ สอนสี
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
88
601098049117
  นางสาวปรางทิพย์ สร้อยวัน
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
89
601098049118
  นางสาวดวงใจ นะนันวี
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
90
601098049119
  นางสาวอุบล แป๊ะวงค์
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
91
601098049120
  นางสาวสายทอง อินถาสาร
 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
92
601098049121
  นางสาวศิรินุช ใจศีลธรรม
 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
93
601098049122
  นางสาวทิชญ์ชรัศมิ์ ยูพานิช
 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
94
601098049123
  นายกู้เกียรติ ตั้งพระกิตติคุณ
 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
95
601098049124
  นายบัณฑิต บุษบา
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
96
601098049125
  นางมณีรัตน์ ภิญโญ
 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
97
601098049126
  รศ.ดร.บุญทวย วังวน
 คณะวิทยาการจัดการ
 คณะวิทยาการจัดการ
98
601098049127
  นายวีระพงษ์ ศรีชุมแสง
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
99
601098049128
  นายจักรพงศ์ ดุกล้า
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
100
601098049129
  นายชุติพงศ์ หาญยุทธ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
101
601098049130
  นายสุรดี มีพันธ์
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
102
601098049131
  นายกวินท์ รื่นอารมณ์
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
103
601098049132
  นายอิทธิพล ได้ดี
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
104
601098049133
  นายชำนิก วงศ์เย็น
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
105
601098049134
  นายศุภิชาติ สิริวัฒนานุสรณ์
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
106
601098049135
  นายพงษ์ศกร สิงห์สี
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
107
601098049136
  นายสุริยะ ยาสาร
 IBM
 IBM
108
601098049137
  นายอาชชวร ป้อต๊ะมา
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
109
601098049138
  นายพงศกร กานพูณ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
110
601098049139
  นายอภิชัย ดวงไฟ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
111
601098049140
  นายพงศ์เทพ หลิ่วพัฒนวงศ์
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
112
601098049141
  นายจักริน ธรรมขัน
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
113
601098049142
  นายอนุพันธ์ เป็งพยอม
 วิทยาการจัดการ
 วิทยาการจัดการ
114
601098049143
  นางสาวนวลละออง อินธิบาล
 E-biz
 E-biz
115
601098049144
  นางสาวภตัญชลี ทัพอิ่ม
 E-biz
 E-biz
116
601098049145
  นายณัฐกรานต์ รากิจพรพิพัฒน์
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
117
601098049146
  นายจตุพล นิวันติ
 วิทยาลัยพยาบาลลําปาง
 วิทยาลัยพยาบาลลําปาง
118
601098049147
  นางสาวกรกานต์ พันธุ์เจริญ
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
119
601098049148
  นางสาวนิลวรรณ ทองรุ่ง
 E-biz
 E-biz