ค้นหาตารางการอบรมประจำปีงบประมาณ  
พิจารณาเฉพาะนักศึกษา/บุคลากร จาก     ตารางการอบรมนักศึกษาประจำปี 2565 [ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ] หลักสูตร กำลังดำเนินการ
คณะ/หน่วยงาน : - ทั้งหมด -

ช่วงวันที่ เวลา ห้อง ชื่อหลักสูตร วิทยากร จำนวนผู้เข้าอบรม ดูรายชื่อ การประเมิน
  • รายชื่อหลักสูตรอบรม
 01-12-2564 ถึง 01-12-2564  13.00-16.30 น.  กาแล 10  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  98 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 04-12-2564 ถึง 04-12-2564  08.30-16.30 น.  กาแล 10  เทคนิคการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊คเบื้องต้น  นายสมานมิตร เมฆโปธิ  1 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 04-12-2564 ถึง 04-12-2564  08.30-12.00 น.  e-Learning  เทคนิคการใช้งาน EXCEL สำหรับนักศึกษา  นายจำเนียร หัตถา  9 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 06-12-2564 ถึง 06-12-2564  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การสร้างแฟนเพจและเทคนิคการโฆษณาธุรกิจบน Facebook  นายภาสกร สีเหลือง  1 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 14-12-2564 ถึง 15-12-2564  16.30-20.00 น.  กาแล 10  เทคนิคการใช้งาน EXCEL สำหรับนักศึกษา  นายจำเนียร หัตถา  1 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 15-12-2564 ถึง 15-12-2564  08.30-16.30 น.  กาแล 10  เทคนิคการจัดการเอกสารด้วย Microsoft Word อย่างมีประสิทธิภาพ  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  1 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 15-12-2564 ถึง 15-12-2564  13.00-16.30 น.  กาแล 10  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  ว่าที่ร้อยตรีปิยะพันธ์ มูลเสน  8 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 18-12-2564 ถึง 18-12-2564  08.30-16.30 น.  กาแล 10  เทคนิคการใช้งาน EXCEL สำหรับนักศึกษา  นายจำเนียร หัตถา  12 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 25-12-2564 ถึง 25-12-2564  08.30-12.00 น.  e-Learning  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  นายจำเนียร หัตถา  9 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 29-12-2564 ถึง 30-12-2564  16.30-20.00 น.  กาแล 10  การสร้างแฟนเพจและเทคนิคการโฆษณาธุรกิจบน Facebook  นายภาสกร สีเหลือง  2 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 08-01-2565 ถึง 08-01-2565  08.30-12.00 น.  e-Learning  การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการนำเสนองาน  นายปฎิญญา อินทราวุธ  9 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 12-01-2565 ถึง 12-01-2565  13.00-16.30 น.  กาแล 10  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  นายจำเนียร หัตถา  21 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 09-02-2565 ถึง 09-02-2565  13.00-16.30 น.  กาแล 10  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  นายภาสกร สีเหลือง  1 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 09-03-2565 ถึง 09-03-2565  13.00-16.30 น.  กาแล 10  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  นายจำเนียร หัตถา  11 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 23-03-2565 ถึง 23-03-2565  13.00-16.30 น.  กาแล 10  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  6 คน ยังไม่เสร็จสิ้น


ตารางการอบรมนักศึกษาประจำปี 2565 [ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ] หลักสูตร ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
คณะ/หน่วยงาน : - ทั้งหมด -

ช่วงวันที่ เวลา ห้อง ชื่อหลักสูตร วิทยากร จำนวนผู้เข้าอบรม ดูรายชื่อ การประเมิน
  • รายชื่อหลักสูตรอบรม
 30-11-2564 ถึง 30-11-2564  08.30-16.30 น.  e-Learning  เทคนิคการจัดการเอกสารด้วย Microsoft Word อย่างมีประสิทธิภาพ  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  10 คน
 27-11-2564 ถึง 27-11-2564  08.30-12.00 น.  e-Learning  การใช้งาน Microsoft Office Word สำหรับนักศึกษา  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  9 คน
 15-11-2564 ถึง 15-11-2564  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษา  นายปฎิญญา อินทราวุธ  10 คน
 11-11-2564 ถึง 11-11-2564  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การสร้างแฟนเพจ เว็บไซต์ธุรกิจบน Facebook  นายภาสกร สีเหลือง  12 คน
 10-11-2564 ถึง 10-11-2564  08.30-16.30 น.  กาแล 10  เทคนิคการจัดการเอกสารด้วย Microsoft Word อย่างมีประสิทธิภาพ  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  10 คน
 09-11-2564 ถึง 09-11-2564  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  นายจำเนียร หัตถา  13 คน