ค้นหาตารางการอบรมประจำปีงบประมาณ  
พิจารณาเฉพาะนักศึกษา/บุคลากร จาก     ตารางการอบรมนักศึกษาประจำปี 2563 [ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ] หลักสูตร กำลังดำเนินการ
คณะ/หน่วยงาน : - ทั้งหมด -

ช่วงวันที่ เวลา ห้อง ชื่อหลักสูตร วิทยากร จำนวนผู้เข้าอบรม ดูรายชื่อ การประเมิน
  • รายชื่อหลักสูตรอบรม
 07-12-2562 ถึง 07-12-2562  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การนำภาพถ่ายมาทำ Video Presentation  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  12 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 07-12-2562 ถึง 07-12-2562  08.30-16.30 น.  กาแล 5  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  นายจำเนียร หัตถา  31 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 07-12-2562 ถึง 07-12-2562  08.30-16.30 น.  กาแล 2  สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  นายปฎิญญา อินทราวุธ  25 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 07-12-2562 ถึง 07-12-2562  08.30-16.30 น.  กาแล 3  การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพด้วยสมาร์ทโฟน  นายภาสกร สีเหลือง  22 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 07-12-2562 ถึง 07-12-2562  08.30-16.30 น.  กาแล 4  การพัฒนา Web application เบื้องต้น  นายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ  6 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 11-12-2562 ถึง 11-12-2562  13.00-18.00 น.  กาแล 10  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  นายจำเนียร หัตถา  48 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 11-12-2562 ถึง 11-12-2562  13.00-18.00 น.  กาแล 5  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  43 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 14-12-2562 ถึง 14-12-2562  08.30-16.30 น.  กาแล 3  การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพด้วยสมาร์ทโฟน  นายภาสกร สีเหลือง  30 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 14-12-2562 ถึง 14-12-2562  08.30-16.30 น.  กาแล 4  การพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  43 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 14-12-2562 ถึง 14-12-2562  08.30-16.30 น.  กาแล 2  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  นายปฎิญญา อินทราวุธ  32 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 21-12-2562 ถึง 21-12-2562  08.30-16.30 น.  กาแล 5  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  นายจำเนียร หัตถา  28 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 21-12-2562 ถึง 21-12-2562  08.30-16.30 น.  กาแล 3  เทคนิคการถ่ายภาพ Portrait และการตกแต่งภาพจากกล้อง DSLR  นายภาสกร สีเหลือง  25 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 21-12-2562 ถึง 21-12-2562  08.30-16.30 น.  กาแล 2  มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ by ศูนย์คอมพิวเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีปิยะพันธ์ มูลเสน  46 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 21-12-2562 ถึง 21-12-2562  08.30-16.30 น.  กาแล 4  การใช้ SketchUp ขั้นพื้นฐาน  นายรวีพันธ์ หน่องาม  30 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 21-12-2562 ถึง 21-12-2562  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  30 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 08-01-2563 ถึง 08-01-2563  13.00-18.00 น.  กาแล 10  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  นายจำเนียร หัตถา  43 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 22-01-2563 ถึง 22-01-2563  13.00-18.00 น.  กาแล 5  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  43 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 25-01-2563 ถึง 26-01-2563  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  นายจำเนียร หัตถา  42 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 26-01-2563 ถึง 26-01-2563  08.30-16.30 น.  กาแล 10  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  นายปฎิญญา อินทราวุธ  38 คน ยังไม่เสร็จสิ้น


ตารางการอบรมนักศึกษาประจำปี 2563 [ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ] หลักสูตร ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
คณะ/หน่วยงาน : - ทั้งหมด -

ช่วงวันที่ เวลา ห้อง ชื่อหลักสูตร วิทยากร จำนวนผู้เข้าอบรม ดูรายชื่อ การประเมิน
  • รายชื่อหลักสูตรอบรม