ค้นหาตารางการอบรมประจำปีงบประมาณ  
พิจารณาเฉพาะนักศึกษา/บุคลากร จาก     ตารางการอบรมนักศึกษาประจำปี 2563 [ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ] หลักสูตร กำลังดำเนินการ
คณะ/หน่วยงาน : - ทั้งหมด -

ช่วงวันที่ เวลา ห้อง ชื่อหลักสูตร วิทยากร จำนวนผู้เข้าอบรม ดูรายชื่อ การประเมิน
  • รายชื่อหลักสูตรอบรม
 23-09-2563 ถึง 23-09-2563  13.00-16.30 น.  กาแล 10  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  นายภาสกร สีเหลือง  55 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 23-09-2563 ถึง 23-09-2563  13.00-16.30 น.  กาแล 5  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  42 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 23-09-2563 ถึง 23-09-2563  13.00-16.30 น.  e-Learning  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  นายจำเนียร หัตถา  44 คน ยังไม่เสร็จสิ้น


ตารางการอบรมนักศึกษาประจำปี 2563 [ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ] หลักสูตร ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
คณะ/หน่วยงาน : - ทั้งหมด -

ช่วงวันที่ เวลา ห้อง ชื่อหลักสูตร วิทยากร จำนวนผู้เข้าอบรม ดูรายชื่อ การประเมิน
  • รายชื่อหลักสูตรอบรม
 09-09-2563 ถึง 09-09-2563  13.00-16.30 น.  กาแล 10  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  40 คน
 09-09-2563 ถึง 09-09-2563  13.00-16.30 น.  กาแล 5  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  ว่าที่ร้อยตรีปิยะพันธ์ มูลเสน  32 คน
 26-08-2563 ถึง 26-08-2563  13.00-16.30 น.  กาแล 5  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  นายภาสกร สีเหลือง  35 คน
 26-08-2563 ถึง 26-08-2563  08.30-16.30 น.  กาแล 10  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  นายปฎิญญา อินทราวุธ  31 คน
 26-08-2563 ถึง 26-08-2563  13.00-16.30 น.  กาแล 10  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  ว่าที่ร้อยตรีปิยะพันธ์ มูลเสน  36 คน
 24-08-2563 ถึง 25-08-2563  16.30-20.00 น.  กาแล 10  เทคนิคการจัดการเอกสารด้วย Microsoft Word อย่างมีประสิทธิภาพ  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  20 คน
 13-08-2563 ถึง 13-08-2563  13.00-16.30 น.  กาแล 10  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  48 คน
 09-08-2563 ถึง 09-08-2563  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การใช้งาน Google Classroom เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษา  นายภาสกร สีเหลือง  24 คน
 08-08-2563 ถึง 08-08-2563  08.30-16.30 น.  กาแล 10  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  19 คน
 06-08-2563 ถึง 06-08-2563  08.30-16.30 น.  พิทยาจารย์ 7  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  นายจำเนียร หัตถา  25 คน
 25-07-2563 ถึง 25-07-2563  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  นายจำเนียร หัตถา  21 คน
 25-07-2563 ถึง 25-07-2563  08.30-16.30 น.  พิทยาจารย์ 7  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  นางสาวนิศารัตน์ วัจนสุนทร  20 คน
 25-07-2563 ถึง 25-07-2563  08.30-16.30 น.  e-Learning  การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษา  นายปฎิญญา อินทราวุธ  19 คน
 23-07-2563 ถึง 24-07-2563  16.30-20.00 น.  กาแล 10  การสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพด้วย Html 5  นายภาสกร สีเหลือง  31 คน
 19-07-2563 ถึง 19-07-2563  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการนำเสนองาน  ว่าที่ร้อยตรีปิยะพันธ์ มูลเสน  24 คน
 18-07-2563 ถึง 18-07-2563  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การใช้งาน Google Classroom เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษา  นายภาสกร สีเหลือง  22 คน
 05-07-2563 ถึง 05-07-2563  08.30-16.30 น.  กาแล 10  เทคนิคการใช้งาน EXCEL สำหรับนักศึกษา  นายจำเนียร หัตถา  25 คน
 04-07-2563 ถึง 04-07-2563  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การใช้งาน Microsoft Office Word สำหรับนักศึกษา  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  25 คน
 02-03-2563 ถึง 03-03-2563  16.30-20.00 น.  กาแล 10  การออกแบบโปสเตอร์กราฟิกให้ความรู้ ฉบับการ์ตูน  ว่าที่ร้อยตรีปิยะพันธ์ มูลเสน  25 คน
 23-02-2563 ถึง 23-02-2563  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการนำเสนองาน  นายปฎิญญา อินทราวุธ  32 คน
 23-02-2563 ถึง 23-02-2563  08.30-16.30 น.  กาแล 5  การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการนำเสนองาน  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  30 คน
 22-02-2563 ถึง 22-02-2563  08.30-16.30 น.  กาแล 10  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  นายปฎิญญา อินทราวุธ  29 คน
 22-02-2563 ถึง 22-02-2563  08.30-16.30 น.  กาแล 5  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  30 คน
 19-02-2563 ถึง 19-02-2563  13.00-18.00 น.  กาแล 10  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  นายภาสกร สีเหลือง  23 คน
 19-02-2563 ถึง 19-02-2563  13.00-18.00 น.  eLearning  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  ว่าที่ร้อยตรีปิยะพันธ์ มูลเสน  33 คน
 19-02-2563 ถึง 19-02-2563  13.00-18.00 น.  กาแล 5  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  31 คน
 17-02-2563 ถึง 18-02-2563  08.30-16.30 น.  eLearning  การพัฒนา Web application เบื้องต้น  นายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ  12 คน
 05-02-2563 ถึง 05-02-2563  13.00-18.00 น.  กาแล 5  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  41 คน
 05-02-2563 ถึง 05-02-2563  13.00-18.00 น.  กาแล 10  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  นายภาสกร สีเหลือง  40 คน
 05-02-2563 ถึง 05-02-2563  13.00-16.30 น.  กาแล 6  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  ว่าที่ร้อยตรีปิยะพันธ์ มูลเสน  23 คน
 26-01-2563 ถึง 26-01-2563  08.30-16.30 น.  กาแล 10  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  นายปฎิญญา อินทราวุธ  26 คน
 25-01-2563 ถึง 25-01-2563  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  นายจำเนียร หัตถา  28 คน
 22-01-2563 ถึง 22-01-2563  13.00-18.00 น.  กาแล 10  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  นายภาสกร สีเหลือง  51 คน
 08-01-2563 ถึง 08-01-2563  13.00-18.00 น.  กาแล 10  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  นายจำเนียร หัตถา  43 คน
 21-12-2562 ถึง 21-12-2562  08.30-16.30 น.  กาแล 4  การใช้ SketchUp ขั้นพื้นฐาน  นายรวีพันธ์ หน่องาม  30 คน
 21-12-2562 ถึง 21-12-2562  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  30 คน
 21-12-2562 ถึง 21-12-2562  08.30-16.30 น.  กาแล 3  เทคนิคการถ่ายภาพ Portrait และการตกแต่งภาพจากกล้อง DSLR  นายภาสกร สีเหลือง  25 คน
 21-12-2562 ถึง 21-12-2562  08.30-16.30 น.  กาแล 2  มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ by ศูนย์คอมพิวเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีปิยะพันธ์ มูลเสน  46 คน
 21-12-2562 ถึง 21-12-2562  08.30-16.30 น.  กาแล 5  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  นายจำเนียร หัตถา  28 คน
 14-12-2562 ถึง 14-12-2562  08.30-16.30 น.  กาแล 3  การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพด้วยสมาร์ทโฟน  นายภาสกร สีเหลือง  30 คน
 14-12-2562 ถึง 14-12-2562  08.30-16.30 น.  กาแล 4  การพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  43 คน
 14-12-2562 ถึง 14-12-2562  08.30-16.30 น.  กาแล 2  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  นายปฎิญญา อินทราวุธ  32 คน
 11-12-2562 ถึง 11-12-2562  13.00-18.00 น.  กาแล 10  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  นายจำเนียร หัตถา  48 คน
 11-12-2562 ถึง 11-12-2562  13.00-18.00 น.  กาแล 5  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  43 คน
 07-12-2562 ถึง 07-12-2562  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การนำภาพถ่ายมาทำ Video Presentation  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  12 คน
 07-12-2562 ถึง 07-12-2562  08.30-16.30 น.  กาแล 5  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  นายจำเนียร หัตถา  31 คน
 07-12-2562 ถึง 07-12-2562  08.30-16.30 น.  กาแล 2  สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  นายปฎิญญา อินทราวุธ  25 คน
 07-12-2562 ถึง 07-12-2562  08.30-16.30 น.  กาแล 3  การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพด้วยสมาร์ทโฟน  นายภาสกร สีเหลือง  22 คน
 07-12-2562 ถึง 07-12-2562  08.30-16.30 น.  กาแล 4  การพัฒนา Web application เบื้องต้น  นายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ  6 คน