ผลรายงานการประเมินหลังเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร การสร้างเว็บแอพลิเคชั่นเชิงฐานข้อมูลยุคใหม่ ด้วย PHP, Bootstrap และ MySQL
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ระหว่างวันที่ 12/07/2017 ถึงวันที่ 14/07/2017

 การประเมินผลระดับความพึงพอใจของกรจัดอบรม/สัมนา
 ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละของระดับผลการจัดอบรม/สัมมนาหลังเข้ารับการอบรม
ข้อ การประเมินผลเนื้อหาการอบรม/สัมมนา ค่าเฉลี่ย
1 ความรู้ที่ได้รับหลังการเข้ารับการอบรม/สัมมนา 84.00%
2 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ 88.00%
3 ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการอบรม/สัมมนา 88.00%
    86.67%
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 10 คน
จากจำนวน ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 11 คน
ดังนั้นจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม คิดเป็น 90.91 % ของผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด
 
 ข้อเสนอแนะ

1. ควรเพิ่มเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่เป็นการใช้งานขั้นสูง หากเพิ่มเวลาเป็น 5 วัน จะได้รับความรู้มากกว่านี้ค่ะ และ ขอชื่นชมทึมวิทยากรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้ความรู้ หากมีหลักสูตรอื่น ๆ ที่สนใจ ประสงค์จะเข้าร่วมอบรมด้วยค่ะ
2. ทำเอกสารให้ละเอียด วิธีทำ ให้ตรงกับเว็บไชต์ พร้อมคำอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นโดยละเอียด
3. เนื้อหาเยอะ เวลาในการอบรมน้อย ยังไม่สามารถทำเองได้ตามระยะเวลา 3 วัน
4. สอนเนื้อหาในบางหัวข้อข้อเร็วไป บางครั้ง ผู้เรียนยังเข้าใจไม่พอ และยังไม่เกิดทักษะ ในการปฏิบัติ แต่ต้องลงมือทำ Work Shop ขนาดใหญ่ ดังนั้น ระยะเวลา 3 วันถือว่าเหมาะสม ควรปรับ ขนาดปริมาณงานของWork Shop ให้เล็กลง และเริ่มClass เร็วขึ้น หรือ มีการบ้าน/แบบฝึกหัด สั้นๆ ให้กลับไปฝึก หรือมาทำช่วงเช้า ส่งก่อนเริ่มเรียน