ผลรายงานการประเมินหลังเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร การสร้าง Website นำเสนองานอย่างง่ายด้วย Microsoft Sway และการใช้งาน Office 365
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ระหว่างวันที่ 23/02/2017 ถึงวันที่ 23/02/2017

 การประเมินผลระดับความพึงพอใจของกรจัดอบรม/สัมนา
 ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละของระดับผลการจัดอบรม/สัมมนาหลังเข้ารับการอบรม
ข้อ การประเมินผลเนื้อหาการอบรม/สัมมนา ค่าเฉลี่ย
1 ความรู้ที่ได้รับหลังการเข้ารับการอบรม/สัมมนา 88.37%
2 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ 89.77%
3 ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการอบรม/สัมมนา 93.95%
    90.70%
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 43 คน
จากจำนวน ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 43 คน
ดังนั้นจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม คิดเป็น 100.00 % ของผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด
 
 ข้อเสนอแนะ

1. ระยะเวลาน้อย
2. หัวข้อน่าสนใจ ครั้งต่อไป ่ควรจัดการนำไปใช้กับการประยุกต์กับจัดการเรียนรู้เชิงลึก