ผลรายงานการประเมินหลังเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ระหว่างวันที่ 23/02/2017 ถึงวันที่ 24/02/2017

 การประเมินผลระดับความพึงพอใจของกรจัดอบรม/สัมนา
 ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละของระดับผลการจัดอบรม/สัมมนาหลังเข้ารับการอบรม
ข้อ การประเมินผลเนื้อหาการอบรม/สัมมนา ค่าเฉลี่ย
1 ความรู้ที่ได้รับหลังการเข้ารับการอบรม/สัมมนา 88.78%
2 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ 89.76%
3 ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการอบรม/สัมมนา 89.27%
    89.27%
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 41 คน
จากจำนวน ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 41 คน
ดังนั้นจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม คิดเป็น 100.00 % ของผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด
 
 ข้อเสนอแนะ

1. ควรจะมีการอบรมบุคลากรภายนอกในหลักสูตรต่างๆอีกครับ
2. ดีมากค่ะ ไม่ว่าอุปกรณื การต้อนรับ อาหารและเครื่อง โอกาศครั้งต่อไปจะพาคณะนักเรียนมาร่วมกิจกรรมอิกค่ะ