ผลรายงานการประเมินหลังเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร การเรียนรู้ยุคดิจิทัลกับ Education 4.0
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ระหว่างวันที่ 23/02/2017 ถึงวันที่ 23/02/2017

 การประเมินผลระดับความพึงพอใจของกรจัดอบรม/สัมนา
 ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละของระดับผลการจัดอบรม/สัมมนาหลังเข้ารับการอบรม
ข้อ การประเมินผลเนื้อหาการอบรม/สัมมนา ค่าเฉลี่ย
1 ความรู้ที่ได้รับหลังการเข้ารับการอบรม/สัมมนา 85.14%
2 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ 82.48%
3 ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการอบรม/สัมมนา 85.71%
    84.44%
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 105 คน
จากจำนวน ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 126 คน
ดังนั้นจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม คิดเป็น 83.33 % ของผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด
 
 ข้อเสนอแนะ

1. อาหาร
2. แอร์ไม่เย็น