ผลรายงานการประเมินหลังเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร เริ่ม Start up ยุคดิจิทัลอย่างไร..ใน ปีระกา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ระหว่างวันที่ 24/02/2017 ถึงวันที่ 24/02/2017

 การประเมินผลระดับความพึงพอใจของกรจัดอบรม/สัมนา
 ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละของระดับผลการจัดอบรม/สัมมนาหลังเข้ารับการอบรม
ข้อ การประเมินผลเนื้อหาการอบรม/สัมมนา ค่าเฉลี่ย
1 ความรู้ที่ได้รับหลังการเข้ารับการอบรม/สัมมนา 86.39%
2 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ 87.84%
3 ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการอบรม/สัมมนา 88.87%
    87.70%
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 97 คน
จากจำนวน ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 119 คน
ดังนั้นจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม คิดเป็น 81.51 % ของผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด
 
 ข้อเสนอแนะ

1. ใช้เวลามากเกินไป