รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดอบรม (ศูนย์วิทยบริการ)
ชื่อหลักสูตร  
อบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ
อบรมการสืบค้นบทความอิเล็กทรอนิกส์เพื่องานวิจัยสำหรับคณาจารย์
อบรมการสืบค้นบทความอิเล็กทรอนิกส์เพื่องานวิจัยสำหรับนักศึกษา
อบรมโปรแกรมการจัดทำบรรณานุกรมสำเร็จรูป Endnote เพื่องานวิจัย
อบรมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
การพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง