สถิติการอบรม ประจำปีงบประมาณ  
 


สถิติการอบรมบุคลากร (สายสนับสนุน) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
ประจำปี 2567

คณะ/หน่วยงาน จำนวนผู้อบรม
รวมบุคลากรทั้งสิ้น 0