สถิติการอบรม ประจำปีงบประมาณ  
  


สถิติการอบรมบุคลากรของ ชุมชนของมหาวิทยาลัย (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
ประจำปี 2567

สังกัด
จำนวนผู้อบรม
รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น
0