สถิติการอบรม ประจำปีงบประมาณ  
 


สถิติการอบรมนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
ประจำปีงบประมาณ 2567

คณะ/หน่วยงาน จำนวนผู้อบรม
คณะครุศาสตร์ 286
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 16
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 194
คณะพยาบาลศาสตร์ 55
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 372
คณะวิทยาการจัดการ 463
คณะวิทยาศาสตร์ 265
รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 1651